Osciloparal·leles

                                                     

La fulla es mou paral·lelament sobre unes guies cap a l'interior de l'habitatge. La finestra, una vegada tancada, queda sobre un mateix pla, garantint un aïllament hermètic i estancat.